I.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.zapletalka.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 

Predávajúcim je:
Obchodné meno: Andrea Zapletalová
Miesto podnikania: Chalupkova 157/27, 02204 Čadca
Pridelené IČO: 50 861 263
DIČ: 1123221902
NIE SOM PLATITEĽOM DPH.
Živnostenské oprávnenie č. OU-CA-OZP-2017/005276-2, č. živnostenského registra: 520-28063

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre žilinský kraj, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina, odbor výkonu dozoru tel. č.: 041/ 7632 130, faxl. č.: 041/ 7632 139, e-mail: za@soi.sk, podanie podnetu na www.soi.sk.

II. Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar zverejnený na webovej stránke zapletalka.sk, ktorý uviedol v elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady: faktúra - daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list.
3. Prevádzkovateľ zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave primeraným balením.
4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

III. Povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej objednávky. 
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

IV. Objednávka a uzavretie zmluvy
Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.


V. Ceny tovaru
Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.


VI. Platba za tovar
Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
- bankovým prevodom
Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci bankovým prevodom na č.ú. prevádzkovateľa www.zapletalka.sk SK8083300000002901207737, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, pre zákazníkov z ČR platiacich v Kč 2901207737/2010, vedený vo Fio banke, pobočka zahraničnej banky so sídlom Nám. SNP 21, 81101 Bratislava.
- dobierkou
Cenu za objednaný tovar – textilný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte, poštovému doručovateľovi, kuriérskej spoločnosti.


VII. Dodanie tovaru
Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 60 dní. Doba dodania pre produkty skladom je zvyčajne 3 dni.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Pri produktoch vyrábaných na mieru je dodacia lehota, kedy bude tovar kupujúcemu doručený, dohodnutý medzi kupujúcim a predávajúcim. Termín dodania je dohodnutý e-mailom, telefonicky alebo pri osobnom stretnutí. V prípade, že to okolnosti dovolia, môže byť tovar doručený aj v skoršom termíne.


VIII. Reklamačný poriadok
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci zodpovedá  za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov.
Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.
Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


IX. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára.
Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.
Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci vráti platbu za zakúpený tovar až po doručení na jeho adresu.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim.


X. Alternatívne riešenie sporov:
Dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

V súvislosti s uvedeným zákonom ako spotrebiteľ máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


Podmienky ARS: Pred tým, než kupujúci podá podnet, musí preukázateľne požiadať predávajúceho o nápravu, až následne ak nie je z jeho riešením spokojný, využiť možnosti ARS. Ak nekontaktuje najskôr predávajúceho, subjekt ARS sťažnosť neakceptuje. Rovnako sťažnosť neprijme v prípade anonymných či neopodstatnených podnetov. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bude ďalej odmietnutý v prípade, ak už raz bol týmto spôsobom riešený. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku, teda pri nákupe cez internet. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Sťažnosť by mala byť vybavená do 90 dní. Subjekt ARS vypracuje dohodu o vyriešení sporu, v ktorej navrhne úpravu práv a povinnosti oboch strán sporu. Ak obe strany súhlasia, podpíšu ju a doručia subjektu ARS. Dohoda je potom pre obe strany záväzná. V prípade, že k uzavretiu dohody nedôjde,subjekt ARS ukončí spor vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Toto stanovisko ale nie je právne záväzné. Subjekt ARS v ňom spotrebiteľovi objasní jeho práva a stanovisko mu môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania. Proti úkonom subjektu ARS sa nedá odvolať.


Záverečné ustanovenia
1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo

 

Čadca, 4. 2. 2021